Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29

INFORMACJE DOTYCZˇCE ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE GOSiR w Ożarowie Mazowieckim

  W pływalni Gminnego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki b±dĽ doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) s±:
 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy "1" z siedzib± w Ożarowie Mazowieckim,
 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy Fenix z siedzib± w Ożarowie Mazowieckim,
 3. SWIM PRO Marcin Kiełbus z siedzib± w Piastowie,
 4. KaliActive-Sport Wiesław Kalita z siedzib± w Ożarowie Mazowieckim,
 5. Maj Joanna Jówko z siedzib± w Ożarowie Mazowieckim,
 6. Fun-Sport Marek Wyrębkowski z siedzib± w Pruszkowie,
 7. VENTUS Krzysztof Stojko z siedzib± w Starych Babicach,
 8. REK Rafał Jagoda z siedzib± w Ożarowie Mazowieckim,

Wyżej wymienione podmioty wynajmuj± tory basenowe i rozliczaj± się indywidualnie z uczestnikami organizowanych zajęć.

W pływalni Gminnego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim uprawnionymi osobami do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) s±:

 1. Krzysztof Piotrowski - KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 2. Wiesław Kalita - KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 3. Alicja Sakowicz - KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 4. Patrycja Pasierbińska - KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 5. Justyna Kalita - KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 6. Konrad Szwarc - KONTEL Konrad Szwarc,
 7. Joanna Geresz - Fun-Sport Marek Wyrębkowski,
 8. Marek Wyrębkowski - Fun-Sport Marek Wyrębkowski,
 9. Rafał Jagoda - REK Rafał Jagoda,
 10. Krzysztof Stojko - VENTUS Krzysztof Stojko,
 11. Marcin Kiełbus - SWIM PRO Marcin Kiełbus,
 12. Karolina D±browska - SWIM PRO Marcin Kiełbus,
 13. Damian Niewiadomski - SWIM PRO Marcin Kiełbus,
 14. Aleksander Gębarzewski - SWIM PRO Marcin Kiełbus,

Inne osoby nie maj± prawa do prowadzenia powyższych zajęć.

Wszelkie opłaty za zajęcia sportowo - rekreacyjne (indywidualna nauka pływania) dokonywane s± wył±cznie w kasie pływalni przed rozpoczęciem zajęć.

Szanowni Instruktorzy i Rodzice (Opiekunowie) dzieci korzystaj±cych z zajęć w pływalni GOSiR Ożarów Maz.

 1. Rodzice (opiekunowie) dzieci bior±cych udział w zajęciach nie mog± przebywać na płycie pływalni.
 2. Rodzice, którzy chc± przebywać na płycie pływalni zobowi±zani s± do zakupu biletu (karnetu) oraz przestrzegania regulaminu dotycz±cego korzystania z basenu (strój, czepek pływacki, itp.).
 3. Dzieciom które nie ukończyły 7-miu lat, a które po zajęciach chc± w ramach 75 b±dĽ 120 min przebywać na basenie rekreacyjnie musz± towarzyszyć rodzice (pełnoletni opiekunowie) na zasadach opisanych wyżej.
 4. Rodzice najmłodszych dzieci odbywaj±cych zajęcia nauki pływania, mog± przebywać w przebieralniach tylko wył±cznie w celach pomocy dzieciom i w zwi±zku z przechodzeniem w strefę basenow± przez bramki ich czas pobytu będzie ewidencjonowany, a w przypadku pozostania w strefie basenowej naliczana opłata jak za bilet wstępu.
 5. W przypadku niestosowania przez uczestników Państwa zajęć niniejszych zasad, GOSiR w Ożarowie Maz. posiada zgodnie z zapisami umowy możliwo¶ć rozwi±zania umowy na wynajem torów / prowadzenie zajęć bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dyrektor GOSiR Ożarów Maz.      


 

 

PŁYWALNIA © 2005-2018  Projekt: PORTALiK